Výchovné poradenstvo

 
Čo je to šikanovanie ?
Mgr. Adriana ŠTRAUSOVÁ
 
Šikanovanie je akékoľvek správanie sa žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublížiť inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich zastrašovať. Je to cieľavedomé a opakované použitie násilia. Prejavuje sa v rôznych podobách – fyzické útoky, urážanie, prezývky, nadávky, výsmech, ohováranie, tvrdé príkazy agresora, poškodzovanie a odcudzovanie vecí , atď.
 
Agresor je podľa z. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon – trestne zodpovedný /dovŕšenie 14 -teho roku veku/.
 
Akékoľvek informácie o šikanovaní je treba oznámiť rodičom, učiteľom, polícii!!!
 
Šikana sa rieši okamžite, akékoľvek podozrenie sa konzultuje s triednym učiteľom, výchovným poradcom, členom vedenia školy, špeciálnou inštitúciou akou je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), pripadne s orgánmi Policajného zboru SR (PZ SR).
 
Informácie pre žiaka
Pamätaj si :
 • Neodsudzuj niekoho len preto, že je slabší, má nejaký handicap, iné názory, záujmy, jednoducho že je iný...
 • Neschvaľuj agresívne správanie svojich spolužiakov.
 • Nemlč, ak je niekto ponižovaný, neprizeraj sa nečinne, nebuď ľahostajný (to nie je to „žalovanie“).
 • Vedz, že všetko sa dá vyriešiť, keď to niekomu povieš.
Informácie pre rodiča
Ako spoznať šikanované dieťa :
 • Dieťa nemá kamarátov, nenavštevujú ho spolužiaci.
 • Nehovorí o tom, čo sa deje v škole.
 • Bojí sa ísť do školy, alebo zo školy, bolí ho brucho, má teplotu.
 • Výrazne sa mu zhoršil prospech.
 • Prichádza domov zašpinené, má poškodené šaty, modriny.
 • Udáva nepravdepodobné vysvetlenia.
 • VJe smutné, depresívne, nechutí mu jesť.
 • Často si pýta peniaze, s výhovorkou, že niekto mu ich „ukradol“, podozrivo „stráca“ svoje veci.
Čo môžete urobiť :
 • Pokúste sa dieťa primäť k tomu, aby vyjadrilo svoje pocity.
 • POZORNE ho počúvajte, neobviňujte ho.
 • Pokúste sa získať čo najviac dôkazov o vzniknutej situácii.
 • Ak sa šikana vyskytuje v škole, bezodkladne navštívte triedneho učiteľa, výchovného poradcu, alebo školského psychológa.
 • Poslednou možnosťou je obrátiť sa na orgány PZ SR.