Výchovné poradenstvo

 
Poruchy správania
Mgr. Adriana ŠTRAUSOVÁ
 
Podkladom sú poruchy v spracovaní informácii na úrovni percepcie a pamäti , na úrovni komunikácie a integratívnych funkcií CNS.
Dopad tejto skupiny porúch na duševné zdravie dieťaťa/ mladistvého predstavuje neprehliadnuteľnú okolnosť, pre ktorú vzbudzuje záujem odborníkov v oblasti duševného zdravia (vrátane psychoterapeutov)
 
Základné pojmy
 
Dyslexia
- porucha osvojovania schopnosti čítať – prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať , aj keď sa dieťaťu dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú (min.priemernú) inteligenciu primeranú socio-kultúrnu príležitosť. Dyslexia je neurologicky podmienená, často konštitučne ovplyvnená porucha. Úroveň čítania je výrazne nižšia, ako sa očakáva vzhľadom k iným schopnostiam a výkonom dieťaťa.
 
Dysortografia
- porucha osvojovania pravopisu. Prejavuje sa predovšetkým tzv. špecifickými dysortografickými javmi, osvojovanie a aplikácia gramatických pravidiel je postihnutá len sekundárne.
 
Dysgrafia
- porucha osvojovania si písania. Postihuje grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu, osvojovanie tvarov písmen.
 
Dyskalkulia
- vývinová porucha osvojovania matematických schopností. Prejavuje sa výraznými ťažkosťami v chápaní pojmu číslo, v predstave číselného radu v priestorovej orientácii , ktoré majú vplyv na porozumenie a zvládanie základných matematických operácií( sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie).
 
Dyspraxia
- postihuje osvojovanie, plánovanie a vykonávanie vôľových pohybov. Výkony, ktoré vyžadujú pohybovú koordináciu sú výrazne nižšie, než zodpovedá veku a narúšajú osvojovanie školských schopností a vykonávanie aktivít v bežnom živote. Môže sa prejaviť oneskorení vo vývine pohybových schopností v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Charakteristická je celková pohybová neobratnosť v každodenných činnostiach, športovej aktivite, kreslení. V niektorých prípadoch sú pridružené problémy emocionálne a sociálne, vrátane porúch správania.